+420 724 247 224
Tyršova 446/54 682 01, Vyškov
Facebook

Zásady ochrany osobních údajů

I. Kdo jsme?

Společnost J&H facility group s.r.o., IČO: 05495270, se sídlem Tyršova 446/54, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 95703 u Krajského soudu v Brně (dále jako „Společnost“).

V případě jakýchkoli dotazů nebo žádostí týkajících se osobních údajů a jejich zpracování se obraťte na e-mailovou adresu info@jhuklid.cz

II. Kdy zpracováváme vaše osobní údaje?

Společnost může Vaše osobní údaje zpracovávat v různých situacích, například pokud:

  • používáte naše webové stránky na adrese www.jhuklid.cz;
  • s námi nějakým způsobem komunikujete (telefonicky, e-mailem, prostřednictvím webového kontaktního formuláře apod.); nebo pokud
  • Vám poskytujeme úklidové služby.

Veškeré zpracování osobních údajů, bez ohledu na způsob, jakým jsou získány, je prováděno s ohledem na platné právní předpisy a zabezpečeno vhodnými opatřeními na ochranu Vašich osobních údajů. 

III. Za jakým účelem a jak tedy údaje zpracováváme?

A. Plnění smlouvy

Pokud jste se Společností uzavřeli smlouvu o poskytnutí služeb či obdobnou smlouvu, dle níž Vám společnost poskytne službu, bude Společnost zpracovávat Vaše osobní údaje a osobní údaje třetích osob, které nám v rámci plnění smlouvy poskytnete (jedná se například o Vaše zaměstnance a obchodní partnery).

Typicky zpracováváme Vaše jméno, příjmení, firmu, IČO, DIČ, rodné číslo, datum narození, kontaktní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu bydliště, adresu sídla, číslo účtu a další transakční údaje nebo jakékoliv jiné údaje, které nám poskytnete.

Právním základem pro zpracovávání těchto osobních údajů je plnění smlouvy. Doba zpracování osobních údajů bude po dobu trvání smlouvy, nebo do vyřízení všech Vašich pokynů, a dále po dobu 10 let po skončení smluvního vztahu.

Tyto osobní údaje jsou pečlivě využívány výhradně za účelem plnění smluvních dohod s našimi klienty a smluvními partnery.

Zpracování osobních údajů třetích osob probíhá po celou dobu trvání smluvního vztahu a v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě, že vznikne oprávněná potřeba uchovávat tyto údaje v souvislosti s konkrétním případem, budou uchovávány i po uplynutí doby trvání smluvního vztahu po
dobu 10 let.

B. Vyřizování Vašich dotazů a požadavků

Pokud jste Společnost kontaktovali prostřednictvím e-mailu, telefonu, klasické pošty, online formuláře na webu nebo prostřednictvím jiných komunikačních prostředků, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem vyřízení Vašeho dotazu nebo Vašeho požadavku.

Za tímto účelem zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám při vznášení dotazů a požadavků sami poskytnete. Nejčastěji budeme pro tento účel zpracovávat Vaše jméno, příjmení, firmu, kontaktní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

Právním základem pro zpracovávání těchto Vašich osobních údajů je Vaše žádost a dále oprávněný zájem Společnosti na vyřízení Vašich požadavků a dotazů.

Zpracování osobních údajů probíhá do doby vyřízení Vašeho požadavku a dále 3 roky po vyřízení takového požadavku.

C. Zasílání nabídek služeb

Společnost může zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem nabídky služeb.

Za tímto účelem zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k zasílání obchodních sdělení, nejčastěji jméno, příjmení a kontaktní adresu.

Právním základem pro zpracovávání těchto Vašich osobních údajů je oprávněný zájem Společnosti v případě, že jste naším klientem.

Zpracování osobních údajů probíhá do doby odmítnutí zasílání nabídek služeb.

IV. Další příjemci a zpracovatelé Vašich osobních údajů

V některých případech mohou Vaše osobní údaje zpracovávat i další osoby.

A. Orgány veřejné moci

Společnost může sdělit Vaše osobní údaje orgánům veřejné moci, pokud tuto povinnost stanoví zákon, nebo pokud je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů Společnosti nebo třetích osob.

Takové předání je vždy prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů a zabezpečeno vhodnými opatřeními na ochranu Vašich osobních údajů.

B. Smluvní partneři

Smluvní partneři Společnosti mohou mít v určitých situacích oprávněný přístup k Vašim osobním údajům, pokud je to vhodné a přiměřené k účelu, pro který byly tyto údaje shromážděny a jsou zpracovávány.

Takové předání je vždy prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů a zabezpečeno vhodnými opatřeními na ochranu Vašich osobních údajů.

V. Vaše práva a další pro Vás relevantní informace

A. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat podrobné informace o tom, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, včetně účelů zpracování, kategorií osobních údajů, příjemců, doby uchovávání a dalších důležitých aspektů. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@jhuklid.cz nebo poštou na uvedenou adresu Tyršova 446/54, 682 01 Vyškov.

B. Právo na opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné nebo neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich rychlou opravu nebo doplnění, abyste zajistili, že Vaše údaje budou přesné a aktuální.

C. Právo na výmaz (právo na zapomenutí)

Pokud požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, Vaše údaje vymažeme, pokud již nejsou potřebné pro původní účely zpracování, byl odvolán Váš souhlas se zpracováním (pokud byly údaje zpracovávány na základě souhlasu), nejsou přítomny žádné další právní důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo bylo zpracování provedeno protiprávně. Zdůrazňujeme, že právo na výmaz nemusí být vždy uplatnitelné, a to například v případech, kdy jsou Vaše údaje nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace nebo pro účely archivace v obecném veřejném zájmu, výzkumu nebo statistiky.

D. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Dokud se nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Během období omezení můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze se souhlasem nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu. Omezení zpracování může být například vhodné v případech, kdy probíhá ověřování přesnosti Vašich osobních údajů, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

E. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se vztahuje na osobní údaje, které jste nám poskytli a jejichž zpracování bylo založeno na souhlasu nebo smlouvě. Můžete také požádat o přenos těchto údajů jinému správci, pokud je to technicky možné. Je třeba poznamenat, že toto právo může být omezeno, pokud by tím byla ohrožena práva a svobody jiných osob.

F. Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou prováděny pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti či oprávněných zájmů třetích osob. V případě, že následně nedokážeme prokázat existenci závažného oprávněného důvodu pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem nebo právy a svobodami, bude zpracování Vašich osobních údajů ukončeno na základě Vaší námitky.

G. Další relevantní informace

Vaše žádosti a dotazy vyřizujeme zpravidla bezplatně. Pokud jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (zejména pokud se opakují), jsme oprávněni Vám za jejich vyřízení uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Pokud budete chtít uplatnit některé z výše uvedených práv, neváhejte se s námi spojit na e-mailové adrese info@jhuklid.cz.

Činnost Společnosti jako správce osobních údajů je pod dohledem Úřadu pro ochranu osobních údajů, u kterého máte možnost podat stížnost v případě nespokojenosti. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.

VI. Účinnost

Tyto zásady jsou účinné ode dne 21. 4. 2024.